Vítajte na stránke Bezpečnostného poradcu ADR ...

 

Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, § 36 ods. (1): Odosielateľ, dopravca, príjemca a každý, kto sa podieľa na preprave alebo akejkoľvek manipulácií s nebezpečnými látkami ako je aj balenie, plnenie, nakladanie, vykladanie alebo skladovanie, pri ktorej by mohlo dôjsť k úniku týchto látok, alebo k ohrozeniu života a zdravia ľudí alebo zvierat a k poškodeniu majetku je povinný každý z týchto účastníkov mať aspoň jedného bezpečnostného poradcu a uložiť mu v súlade s požiadavkami dohody ADR konkrétne úlohy, ktoré sa majú zabezpečovať.

Bezpečnostný poradca je fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu.

Každá organizácia, ktorá sa zaoberá cestnou dopravou alebo sa vzťahuje na balenie, nakládku, plnenie alebo vykládku nebezpečných vecí cestnou dopravou musí vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečných vecí zodpovedných za pomoc pri zabraňovaní podstatným rizikám z takýchto činností, a to z ohľadom na osoby, majetok a životné prostredie. (1.8.3.1 ADR)