Dôležitosť dokumentácie

 

Bezpečnosť dopravy nebezpečných vecí ovplyvňuje aj úplnosť a kvalita dokumentácie stanovenej jednotlivými legislatívnymi normami. Zabezpečenie NV je nemysliteľná bez dokumentácie.

Dokumentáciu možno rozdeliť na:

  • dokumentáciu obsluhy dopravného prostriedku, ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť,
  • dokumentácia súvisiaca s dopravným prostriedkom určeným na prepravu NV,
  • dokumentácia vzťahujúca sa k prepravovaným NV.

 

Dokumentácia sa ďalej rozdeľuje na dokumentáciu vodiča a dokumentáciu podľa dohody ADR. Jedná sa o dokumenty :

  • dopravný doklad (nákladný list),
  • osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečného nákladu,
  • ADR – Osvedčenie o školení vodičov vozidiel prepravujúcich NV,
  • Pokyny pre prípad nehody,
  • Osvedčenie o schválení vozidla pre daný druh prepravy,
  • Prostriedky na zaistenie totožnosti každého člena posádky vozidla, ktorá obsahuje fotografiu.