Externý bezpečnostný poradca               

 

Môže byť osoba, ktorá nie je priamo v organizácii zamestnaná a je schopná vykonávať povinnosti poradcu, ale musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu.

 

        Každá firma alebo organizácia, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na preprave nebezpečných vecí a ktorej to vyplýva zo zákona musí vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov. Táto povinnosť je pre účastníkov prepravy nebezpečných vecí zakotvená v Zákone NR SR č. 506/202 Z. z., § 20 odseky (7), (8), (9) a z Dohody ADR v súlade s ustanoveniami 1.8.3.

        Hlavnou úlohou bezpečnostného poradcu musí byť pod zodpovednosťou vedúceho organizácie hľadať všetkými primeranými prostriedkami a všetkými vhodnými spôsobmi vnútri ohraničenia príslušných činností tejto organizácie uľahčenie výkonu týchto činností v súlade s použiteľnými požiadavkami a čo možno najbezpečnejším spôsobom.

S ohľadom na činnosť organizácie povinnosťou bezpečnostného poradcu je:

 • sledovať súlad s požiadavkami pokrývajúcimi prepravu nebezpečných vecí,
 • vykonávať poradenstvo pre organizáciu pri preprave nebezpečných vecí,
 • pripravovať vedeniu organizácie alebo orgánom miestnej samosprávy, ako je to vhodné, výročnú správu o podnikateľských činnostiach pri preprave nebezpečných vecí. Takéto výročné správy sa musia archivovať päť rokov a musia byť dostupné národným orgánom na ich požiadanie.

 

Medzi ďalšie povinnosti patria aj ďalšie praktické činností a postupy spojené s príslušnou činnosťou organizácie:

 • postupy na dodržiavanie predpisov pokrývajúcich identifikáciu nebezpečných vecí, ktoré sa prepravujú,
 • vhodné školenie pracovníkov organizácie, vrátane zmien v nariadeniach a archivovanie záznamov z takýchto školení,
 • overenie, či pracovníci zapojení do dopravy, nakládky alebo vykládky nebezpečných vecí sa podrobne oboznámili s prevádzkovými postupmi a pokynmi,
 • zavadzanie opatrení na zvýšenie uvedomenia si vlastného rizika pri preprave, nakládke a vykládke nebezpečných vecí,
 • zavádzanie overovacích postupov na zabezpečenie prítomnosti dopravnej dokumentácie a bezpečnostnej výbavy, ktoré musia sprevádzať prepravu v dopravnom prostriedku, a zosúladenie týchto dokladov a výbavy s predpismi,
 • zavádzanie primeraných havarijných postupov v prípade akejkoľvek nehody alebo mimoriadnej udalosti, ktorá môže ohroziť bezpečnosť počas prepravy, nakládky alebo vykládky nebezpečných vecí,
 • skúmanie a v prípade potreby prípravy správy o vážnych nehodách, udalostiach alebo vážnych priestupkoch zaznamenaných počas prepravy, nakládky alebo vykládky nebezpečných vecí,
 • zavádzanie primeraných opatrení s cieľom vyhnúť sa opakovaniu nehôd, mimoriadnych udalostí alebo vážnych porušení,
 • podnikové praktiky pri nákupe dopravných prostriedkov, s ohľadom na akékoľvek osobné požiadavky spojené s prepravovanými nebezpečnými vecami,
 • postupy na kontrolovanie vybavenia používaného v súvislosti s dopravou, nakládkou alebo vykládkou nebezpečných vecí,
 • zavádzanie overovacích postupov na splnenie požiadaviek, ktorými sa riadu nakládka a vykládka,
 • brať ohľad na právne predpisy a osobitné požiadavky spojené s prepravou nebezpečných vecí pri výbere a použití subdodávateľov alebo tretích strán,
 • existencia bezpečnostného plánu uvedeného v bode 1.10.3.2 Dohody ADR.

 

                 Pre malé a stredné firmy je vhodnejší externý bezpečnostný poradca, ktorý si je vedomý že jeho činnosť je v prvom rade manažérsky založená na všetkých funkciách ako je:
- plánovanie,
- organizovanie,
- vedenie,
- kontrolovanie.

                Na základe zmluvnej viazanosti vykonávam činnosti z hľadiska požiadaviek legislatívy, ale predovšetkým svoje povinností a pracovné postupy nastavím tak, aby činnosti firiem boli v súlade s právnymi normami dohody ADR.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.