Poskytované služby:

  • Vypracovanie základných dokumentov poprípade súčinnosť pri och vypracovaní ( Bezpečnostný plán, Výročná správa, Hlásenie o mimoriadnych udalostiach, Interné smernice, Prevádzkový poriadok a pod.),

  • Klasifikácia nebezpečných látok alebo nebezpečných odpadov podľa ADR,

  • Vhodné školenie pracovníkov organizácie v ustanovení Dohody ADR, vrátane zmien v nariadeniach a archivovanie záznamov z takýchto školení (nevzťahuje sa na vodičov, ktorí majú povinnosť absolvovať školenie poverenou organizáciou príslušným orgánom štátu – v podmienkach SR je to MDVRR SR),

  • Špecifikácia pracovných postupov týkajúcich sa prepravy nebezpečných vecí v podniku ( podmienky a návody balenia, značenia, odosielania, manipulácie a pod.),

  • Kontrolná činnosť – overovanie, či pracovníci zapojení do dopravy, nakládky alebo vykládky nebezpečných vecí sa podrobné oboznámili s prevádzkovými postupmi a pokynmi,

  • Zavedenie primeraných havarijných postupov v prípade akejkoľvek nehody, alebo mimoriadnej udalosti, ktorá môže ohroziť bezpečnosť počas prepravy, nakládky alebo vykládky nebezpečných vecí,

  • Zavádzanie overovacích postupov na zabezpečenie prítomnosti dopravnej dokumentácie a bezpečnostnej výbavy, ktoré musia sprevádzať prepravu v dopravnom prostriedku, a zosúladenie týchto dokladov a výbavy s predpismi