Školenie osôb podieľajúcich sa na preprave nebezpečných vecí

 

Osoby, ktorých povinnosti sa týkajú cestnej prepravy nebezpečných vecí, musia absolvovať školenie, podľa požiadaviek upravujúcich prepravu takýchto vecí primerane k ich zodpovednosti a povinnostiach .

 

Školenie vystihuje špecifickú činnosť každého z účastníkov prepravného procesu, podľa rozsahu jeho povinnosti a zodpovednosti. Zaoberanie sa bezpečnostných rizík a ich rozoznávanie, metódy vedúce k zmenšovaniu týchto rizík a opatrenia ktoré je treba vykonať v prípade narušenia bezpečnosti. Okruh osôb, ktoré musia byť oboznámené s problematikou nebezpečných vecí je pomerne široký, od odosielateľa a jeho zamestnancov, cez dopravcu až po prijímateľa nebezpečných vecí.

 

Školenie osôb iných ako vodičov (dohoda ADR kap. 1.3.) 

 

Podľa dohody ADR – preprava nebezpečných látok sa netýka iba vodičov, preto dohoda ADR dáva za povinnosť školiť všetky osoby, ktoré sa podieľajú na preprave a manipulácii s nebezpečnými vecami, t.j. technici, dispečeri, skladoví zamestnanci, riadiaci pracovnici, špedičný pracovníci ako aj každá osoba ktorá prichádza do styku s nebezpečnými látkami. Toto sa táka nielen veľkých firiem ale aj príjemcov, odosielateľov, zasielateľov a sprostredkovateľských agentúr. Každé školenie má byť vždy zamerané na konkrétnu firmu a konkrétnu pracovnú pozíciu, ktorú školená osoba vykonáva.

Osoby zúčastnené na preprave:

  • THP pracovníci (špeditéri, dispečeri, disponenti, deklaranti)
  • Prevádzkoví zamestnanci nakládky a vykládky,
  • Vodiči prepravujúci podlimitné množstva (podľa 1.1.3.6 ADR),
  • Vodiči prepravujúci v obmedzených a vyňatých množstvách  LQ a EQ,,

 

Pracovníci musia byť vyškolení podľa rozsahu svojej činnosti a zodpovednosti:

  • Všeobecné školenie – oboznámenie so všetkými požiadavkami predpísanými pre prepravu nebezpečných vecí v doprave. 
  • Špecifické školenie – podrobne zaškolenie zodpovedajúce predpisom , ktorými sa riadi preprava nebezpečných vecí.
  • Bezpečnostné školenie: - o rizikách a nebezpečenstvách, ktoré predstavujú nebezpečné vecí, primerané stupňu rizika zranenia a poškodenia, o následkoch nepredvídaných mimoriadnych udalosti, ku ktorých môže dôjsť pri manipulácií s takýmito látkami a predmetmi (vrátane nakládky a vykládky)